Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Tipaksen hopeakaivokselle ympäristölupa Sotkamoon

 
-
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi tiistaina Sotkamo Silver Oy:lle ympäristö- ja vesitalousluvan Sotkamossa sijaitsevan Tipaksen hopeakaivoksen toimintaan.

Ympäristölupa koskee hakemuksen mukaista ja laajuista, kokonaislouhintana enintään 500 000 tonnia vuodessa käsittävää monimetallimalmin ja sivukiven louhintaa avolouhoksesta ja maanalaisesta kaivoksesta.

Tarvittaessa yhtiö voi käyttää lupaa myös kaivoksen rakentamisessa tarvittavan tarvekiven louhintaan kaivospiirin alueelta, malmin, sivukiven ja tarvekiven murskaukseen, malmin rikastukseen sekä metalli- ja pyriittirikasteiden tuottamiseen.

Niin ikään lupaa voi käyttää käsitellyn jäteveden johtamiseen ojan ja Koivupuron kautta Ollinjokeen, kaivannaisjätteiden käsittelyyn ja läjitykseen jätealueille sekä niihin liittyviin aputoimintoihin.

Samalla Sotkamo Silver sai oikeuden johtaa kaivoksen puhdistetut jätevedet pintavalutuskentän alapuoliseen ojaan ja edelleen Koivupuroon.

Luvan perusteella yhtiö velvoitetaan korvaamaan Ollinjoen alapuolisessa Pirttilammessa kalastolle ja kalastukselle aiheutuva vahinko. Muutoin ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta ei aluehallintoviraston mukaan ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa vesistösidonnaista toimenpitein hyvitettävää tai korvattavaa vahinkoa.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita